Jak przekaza? darowizn? rzeczow??

Mo?na przekaza?:

 • produkty spo?ywcze (nie przeterminowane),
 • odzie?,
 • r?czniki,
 • koce,
 • po?ciel,
 • sztu?ce,
 • chemi? gospodarcz?,
 • itp.

Formy przekazania:

 • dowz przez Darczy?c?,
 • odbir przez Stowarzyszenie,
 • za pomoc? firmy transportowej.

Wcelu uzgodnienia szczeg?w skontaktuj si?znami.

Jak przekaza? darowizn? pieni??n??

 • Dokonaj przelewu na konto nr 45 1160 2202 0000 0001 4621 0519

Jak przekaza? 1% podatku?

 • W zeznaniu podatkowym w polu Nazwa OPP wpisz Chorzowskie Stowarzysznie Charytatywne "Pomocna D?o?"
 • W polu Numer KRS wpisz 0000182621
Nowo?ci
TRZECI PIKNIK RODZINNY
piątek, 03 czerwca 2016 07:47

TRZECI PIKNIK RODZINNY
W dniu 02 Maja zorganizowali?my Trzeci Piknik Rodzinny g?wnym sponsorem by?a firma Arcelor Mittal Poland.
Wszyscy uczestnicy pikniku- dzieci wraz z rodzicami uczestniczyli w grillowaniu kie?basek ,ktre otrzymali?my dzi?ki firmie Madej & Wrbel ktra zawsze wspiera organizowane przez Stowarzyszenie projekty.
Firma Muller przekaza?a dla dzieci produkty nabia?owe, piekarnia K?os ?wie?utkie pieczywo a o soki i napoje zadba?y firmy Multi Smak oraz Kuracjusz.
Ka?de dziecko uczestnicz?ce w Trzecim Pikniku Rodzinnym otrzyma?o s?odki upominek w formie czekoladek.
Zadbali?my rwnie? o to aby dzieciaki uczestniczy?y w zabawach i grach zorganizowanych przez wolontariuszy , lecz najwi?kszym powodzeniem cieszy?o si? malowanie weso?ych twarzyczek dzieci.
Trzeci Piknik Rodzinny pomimo niewielu sponsorw by? bardzo udany i sprawi? wiele rado?ci dzieciom i ich rodzicom ktrzy mogli sp?dzi? razem ?wi?teczne popo?udnie

TRZECI PIKNIK RODZINNY

W dniu 02 Maja zorganizowali?my Trzeci Piknik Rodzinny g?wnym sponsorem by?a firma Arcelor Mittal Poland.

Wszyscy uczestnicy pikniku- dzieci wraz z rodzicami uczestniczyli w grillowaniu kie?basek ,ktre otrzymali?my dzi?ki firmie Madej & Wrbel ktra zawsze wspiera organizowane przez Stowarzyszenie projekty.

Firma Muller przekaza?a dla dzieci produkty nabia?owe, piekarnia K?os ?wie?utkie pieczywo a o soki i napoje zadba?y firmy Multi Smak oraz Kuracjusz.

Ka?de dziecko uczestnicz?ce w Trzecim Pikniku Rodzinnym otrzyma?o s?odki upominek w formie czekoladek.

Zadbali?my rwnie? o to aby dzieciaki uczestniczy?y w zabawach i grach zorganizowanych przez wolontariuszy , lecz najwi?kszym powodzeniem cieszy?o si? malowanie weso?ych twarzyczek dzieci.

Trzeci Piknik Rodzinny pomimo niewielu sponsorw by? bardzo udany i sprawi? wiele rado?ci dzieciom i ich rodzicom ktrzy mogli sp?dzi? razem ?wi?teczne popo?udnie


Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
 
?wi?ta 2015
czwartek, 07 stycznia 2016 17:43

Bo?e Narodzenie to najwa?niejsze, zaraz po Wielkanocy, ?wi?to w roku. Upami?tnia ono narodziny Jezusa w Betlejem. Z czasem powsta? zwyczaj budowania stajenki, powsta?a msza zwana pasterk? by upami?tni? nocn? wizyt? pasterzy w noc Bo?ego Narodzenia. W naszych domach tak?e w ?wi?ta zmienia si? klimat, tradycj? jest ubieranie choinki, ?wi?teczne wypieki i oczywi?cie prezenty. W Wigilie spotykamy si? z ca?a nasz? rodzina, ?ami?c si? op?atkiem a potem zasiadamy do sto?u i jemy najr?niejsze wigilijne potrawy. Sk?adamy sobie ?yczenia oraz s?uchamy kol?d. Dzi?ki naszym darczy?com, nasi podopieczni mogli poczu? magi? ?wiat i usi??? przy suto nakrytym stole. W?rd darczy?cw najwi?cej wspar?a naszych podopiecznych firma Madej & Wrbel z Rudy ?l?skiej a tak?e Unilever Pozna? i Katowice oraz wiele innych firm ktrych logo znajduje si? na naszej stronie. To dzi?ki tym wszystkim firmom nasi podopieczni otrzymali produkty spo?ywcze a najm?odsi paczki ?wi?teczne.

Sk?adamy serdeczne podzi?kowania w imieniu swoim oraz naszych podopiecznych.


Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
 
Piknik Rodzinny "Wakacje za grosik"
wtorek, 11 sierpnia 2015 15:28

W dniu 01.8. 2015r Chorzowskie Stowarzyszenie Charytatywne Pomocna D?o?zorganizowa?oPiknik Rodzinny w ramach projektu Wakacje za Grosik w obiekcie nale??cym do Towarzystwa Praw i Godno?ci Dziecka Wyspa informuj?c mieszka?cw poprzez rozwieszenie 200 plakatw w ca?ym mie?cie.W pikniku uczestniczy?y rwnie? dzieci i m?odzie? z Ukrainy oraz Niemiec

G?wnym Sponsorem imprezy by? CEZ Chorzw z siedzib? w Chorzowie ul M. Sk?odowskiej-Curie 30 ktry przekaza? drobne upominki dla dzieci jak rwnie? materia?y reklamowe. Upominki by?y przekazywane podczas konkursw dla ka?dego uczestnika dlatego zarwno dzieci jak i m?odzie? bardzo ch?tnie uczestniczy?y w grach i zabawach . Du?ym powodzeniem jak zawsze cieszy?y si? grillowane kie?baski ,ktre sponsorowa?a firma Madej &Wrbel z Rudy ?l?skiej podawane ze ?wie?utkim pieczywem z Piekarni K?os wszystko mo?na by?o popija? zdrowymi sokami z firm Multi -Smak Mniszew oraz Agros-Nova-soki Zdu?ska Wola a mi?ym s?odkim akcentem by?y p?czki firmy z Chorzowa Stokson pragnienie zaspokoi? mo?na by?o wodami firmy Kuracjusz -Sucha Beskidzka.

Dzi?ki g?wnemu sponsorowi CEZ Chorzw oraz wymienionym darczy?c? drugi piknik rodzinny by? bardzo udany. Dzieciaki i m?odzie? pe?ni wra?e? z pikniku na pewno zapami?taj? go na d?ugo.Chorzowskie Stowarzyszenie Charytatywne Pomocna D?o?bardzo dzi?kuje w imieniu swoim jak rwnie? w imieniu dzieci i m?odzie?y za okazan? pomoc i wsparcie ktre ?wiadczy ?e darczy?cy maj? du?? wra?liwo?ci na potrzeby spo?eczne.

Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
 
Grillowy Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka 2015
sobota, 06 czerwca 2015 08:34

30.05.2015 zorganizowali?my Piknik Rodzinny w Wiosce dzieci?cej nale??cej do Towarzystwa Ochrony Praw i Godno?ci Dziecka "WYSPA", z ktrym od dawna wsp?pracujemy.

Grillowane kie?baski cieszy?y si? ogromnym powodzeniem, a to wszystko dzi?ki firmie w?dliniarskiej Madej & Wrbel. Ka?de dziecko i rodzic mog?o cieszy? si? ich smakiem. Podczas ca?ego pikniku nie zabrak?o w?dlin pomimo, ?e dzieciaki podchodzi?y parokrotnie po smakowite mi?sne przek?ski oraz ?wie?utkie pieczywo, ktre przekaza?a nam firma K?os. Organizowane by?y gry, zabawy oraz konkurs wokalny. Ka?dy uczestnik otrzyma? s?odki upominek z firmy Lambertz oraz przepyszne desery ry?owe z firmy Mller.

Dzi?ki firmom Agros-Nova, Hortex, Multi-Smak i Activ dzieciaki popija?y wszystko sokami. A smak wody firmy Kuracjusz pozwoli? och?odzi? si? w ten ciep?y dzie? zarwno rodzicom jak i dzieciom.

Firmy, ktre pomog?y nam w zorganizowaniu Rodzinnego Pikniku:

 • Madej & Wrbel
 • Aleksandria Lambertz
 • Mller
 • Activ
 • Agros-Nova
 • Hortex
 • Kuracjusz
 • Drew-Pol
 • Alfabest
 • K?os
 • Drew-Pol

Bardzo dzi?kujemy w imieniu swoim oraz naszych podopiecznych o w??czenie si? w nasz? akcj?!

Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
Piknik Rodzinny 2015
 
2014 rokiem wsparcia i pomocy
niedziela, 12 kwietnia 2015 18:30

Rok 2014 dla Stowarzyszenia up?yn?? pracowicie przy niesieniu pomocy ludziom ?yj?cym w niedostatku. Niestety osb ubogich przybywa, a darczy?cw wra?liwych na los ludzi ?yj?cych w biedzie jest coraz mniej.

Jednak?e ze wszystkich si? i z trosk? starali?my si? pozyskiwa? produkty spo?ywcze, odzie? i obuwie, a tak?e artyku?y gospodarstwa domowego.

Do zada? realizowanych w 2014 r. nale?a?o mi?dzy innymi:

 • Codzienne wydawanie ?ywno?ci w tym przekazywanie produktw nabia?owych i sokw w siedzibie Stowarzyszenia.
 • Wsp?praca ze szko?? podstawow?, gimnazjum oraz wiosk? dzieci?c? "Wyspa" mieszcz?cymi si? w Chorzowie.
 • Pozyskiwanie nowych firm ch?tnych do wsp?pracy w zakresie przekazywania ?ywno?ci, odzie?y i obuwia.
 • Realizacja bie??cych zada? i obowi?zkw zwi?zanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia.

Firmom wra?liwym na ludzkie potrzeby i wspieraj?ce nas przez ca?y rok pragniemy serdecznie podzi?kowa? za wsp?prac? i przekazane dary.

Mamy nadziej?, ?e w roku 2015 Stowarzyszenie b?dzie dzia?a? jeszcze pr??niej, by mc pomaga? jak najwi?kszej grupie osb potrzebuj?cych.

 

Darczy?cy priorytetowi

DokumentyZarz?dMapa witryny
Projekt i wykonanie: Noble Design